Statut

MODIFICĂRI 2022

 
 
 
CAPITOLUL I
DENUMIREA, NATURA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA DE FUNCŢIONARE

Art. 1. Asociaţia constituită în temeiul O.G. nr. 26/2000 şi în baza prezentului statut este denumită Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău şi este membră a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo).

 

Art. 2. Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău este persoană juridică română, de drept privat, cu caracter nepatrimonial, apolitic şi nonprofit, continuatoare a Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău, desfiinţată în 1945.

Art. 3. Sediul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău este situat în Bacău, judeţul Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr.80.

Art. 4. Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău se constituie pe durată nedeterminată, este organizată şi funcţionează pe baza prezentului statut. Sediul asociaţiei va putea fi schimbat prin hotărârea Consiliului director. Asociaţia va putea avea sucursale şi/sau filiale pe teritoriul României, cât şi în ţări în care există români sau simpatizanţi interesaţi de activitatea asociaţiei.

Art. 5. Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău se înfiinţează pe o durată nelimitată, de la momentul înregistrării sale.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art. 6. Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău, având caracter profesional, ştiinţific şi cultural, are drept scop promovarea educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor şi culturii, cultivarea spiritului de solidaritate, ridicarea prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice şi promovarea intereselor morale, sociale şi materiale ale membrilor.

Art. 7. Pentru realizarea scopului său, Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău îşi propune următoarele obiective: a) să organizeze sesiuni de comunicări, colocvii, simpozioane şi conferinţe de specialitate; b) să conceapă, să editeze şi să publice: reviste, auxiliare şi ghiduri metodice, lucrări ştiinţifice de specialitate; c) să sprijine activitatea didactică a învăţătorilor, institutorilor, educatoarelor şi profesorilor, organizând în parteneriat, cu instituţii furnizoare, stagii de formare şi perfecţionare continuă; d) să promoveze relaţii de colaborare cu asociaţii, organizaţii, societăţi culturale similare româneşti şi din străinătate; e) să invite specialişti români şi străini pentru a participa la manifestări ştiinţifice şi profesionale de profil, pentru a conferenţia şi, în acelaşi timp, să faciliteze participarea membrilor asociaţiei la reuniuni ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale; f) să sprijine comunităţile defavorizate din mediul rural pentru a le facilita acestora accesul la valorile culturale autentice; g) să constituie comisii de lucru în vederea realizării programelor proprii; h) să acorde distincţii, premii şi burse cadrelor didactice cu un aport deosebit în învăţământ; să militeze pentru recunoaşterea, acordarea şi apărarea drepturilor cadrelor didactice; i) să participe prin membrii săi desemnaţi în calitate de consultant / observator la luarea unor decizii care privesc învăţământul; j) să militeze pentru recunoaşterea, acordarea şi apărarea dreptelor cadrelor didactice.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 8. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău este în valoare de 650 lei, fiind constituit din contribuţia în părţi egale a celor 9 membri fondatori.

CAPITOLUL IV
MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 9. Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău este o asociaţie deschisă tuturor cadrelor didactice. Pot fi admişi în asociaţie şi specialişti care nu predau în învăţământ, care pot contribui la realizarea scopului asociaţiei. Cererea acestora se discută şi se aprobă de către Consiliul director, conform statutului şi a prevederilor legale. Asociaţia poate înfiinţa sucursale în localităţi în care se solicită prezenţa asociaţiei, membrii acestora putând participa la toate activităţile iniţiate de asociaţie, conform statutului.

Art. 10. Participarea la activităţile iniţiate de Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău se face pe baza calităţii de membru al asociaţiei. Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău are următoarele categorii de membrii: – membri activi; – membri simpatizanţi (colaboratori, voluntari, co-parteneri); – membri de onoare; – membri fondatori.

Art. 11. Membri activi sunt acei membri ai asociaţiei care participă constant la activităţile iniţiate de asociaţie, aducându-şi aportul la realizarea scopului asociaţiei şi îşi plătesc integral cotizaţia anuală stabilită. Ei beneficiază de toate drepturile prevăzute în art. 15 din prezentul statut.

Art. 12. Membri simpatizanţi sunt acei membri, cadre didactice sau din alte domenii, care îşi exprimă dorinţa de a participa la unele activităţi iniţiate de asociaţie, ca şi colaboratori, voluntari sau co-parteneri. Membrii simpatizanţi beneficiază de drepturile prevăzute în art. 15 din statut, mai puţin de lit. c), d) şi e). Li se recunoaşte printr-un certificat calitatea de membri simpatizanţi dacă sunt plătitori de cotizaţie / alte contribuţii băneşti / materiale stabilite prin regulament intern.

Art. 13. Membri de onoare pot fi personalităţi din domeniul psiho – pedagogic, cultural, social sau din alte domenii. Acestea sunt recomandate şi propuse Consiliului director al Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău. Calitatea de membru de onoare este primită în urma exprimării acordului persoanei în cauză şi nu este condiţionată de plata unor cotizaţii sau contribuţii financiare. Membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute în art. 15 din statut, mai puţin dreptul de a alege şi vota. Ei pot fi aleşi pe funcţii de conducere doar în comisiile de lucru ale asociaţiei sau ale AGIRo.

Art. 14. Membri fondatori sunt acei membri ai asociaţiei care au consimţit la înfiinţarea Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău şi care au contribuit, în părţi egale, la formarea patrimoniului iniţial al asociaţiei. Toţi membrii fondatori sunt de drept membri ai asociaţiei.

Art. 15. Membrii Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău au următoarele drepturi: a) să participe la toate activităţile iniţiate în cadrul asociaţiei, precum şi la manifestările organizate de societăţi sau asociaţii cu care Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău are relaţii; b) să publice materiale cu caracter didactic sau cultural în revista, situl şi / sau în publicaţiile acesteia; c) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director; d) să aleagă şi să fie aleşi în comisii de lucru ale asociaţiei, la nivel local sau naţional; e) să voteze în cadrul Adunării generale; f) să beneficieze de toate resursele asociaţiei: sediu, documentaţie, acte cu caracter didactic, fonduri, aparatură din dotare etc., în vederea realizării scopului şi obiectivelor asociaţiei; g) să fie desemnaţi cu rol de consultant / observator în cadrul unor structuri care iau decizii cu privire la învăţământ.

Art. 16. Membrii Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău au următoarele îndatoriri: a) să respecte prevederile prezentului statut precum şi hotărârile Adunării generale a asociaţiei, în funcţie de calitatea pe care o au în cadrul acesteia; b) să manifeste iniţiativă în derularea activităţilor din cadrul comisiilor în care au cerut sau au primit atribuţii; c) să contribuie, prin faptele lor, la ridicarea prestigiului asociaţiei; d) să nu prejudicieze, prin fapte şi acţiuni întreprinse, interesele asociaţiei şi imaginea membrilor acesteia; e) să promoveze ideile asociaţiei, prezentând scopul acesteia, atât în ţară cât şi în străinătate şi să atragă în rândurile ei, în acest mod, oameni de valoare; f) să fie preocupaţi şi să contribuie permanent, cu sugestii şi idei, la progresul învăţământului, în general, şi al celui românesc – în special; g) să-şi achite cotizaţia / alte contribuţii băneşti stabilite prin regulament intern; h) membrii activi au obligaţia să sprijine şi să popularizeze publicaţiile asociaţiei, să contribuie la buna desfăşurare a activităţilor iniţiate de asociaţie şi să iniţieze, ei înşişi, proiecte viabile în vederea realizării scopului său.

Art. 17. Primirea de noi membri se va face la cererea celor interesaţi, cu acordul Consiliului director şi cu respectarea prevederilor statutare (respectiv art. 9-12)

Art. 18. Calitatea de membru al Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău încetează: a) la cererea persoanei / prin deces; b) prin excludere, pentru încălcarea gravă a obligaţiilor ce îi revin prin statut. Excluderea se analizează şi se hotărăşte de către Consiliul director, cu majoritatea de voturi liber exprimate de către membrii acestuia. Membrii excluşi sau retraşi din asociaţie nu au dreptul la restituirea aportului adus la patrimoniul asociaţiei. Ei se pot reînscrie în asociaţie cu acordul Adunării generale.

CAPITOLUL V
CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI

Art.19. Organele Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău sunt: a) Adunarea generală; b) Consiliul director; c) Cenzorul sau după caz, comisia de cenzori; e) Comisii de lucru organizate la iniţiativa Adunării generale sau Consiliului director.

A. ADUNAREA GENERALĂ

Art. 20. Adunarea generală este organul de conducere a asociaţiei şi este constituită din totalitatea membrilor asociaţiei. Adunarea generală se convoacă de către Consiliul director şi se întruneşte o dată pe an, în luna octombrie, în sesiune ordinară şi în sesiune extraordinară. Adunarea generală poate fi convocată în sesiune extraordinară la cererea a 3-5 din membrii Consiliului director sau 1/3 din membri ai asociaţiei. Convocarea Adunării generale ordinare se face prin orice formă de comunicare scrisă (notă telefonică, e-mail, poştă, fax) cu cel puţin 7 zile înainte de termenul stabilit şi se va ţine cu majoritate simplă a membrilor activi înscrişi în asociaţie sau prin reprezentarea acestora de către membrii Consiliului judeţean. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membrii, Adunarea generală se va ţine la o dată ulterioară, nu mai târziu de 30 de zile, fără convocare şi cu aceeaşi ordine de zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi. Membrii Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău pot fi reprezentaţi în Adunarea generală de un alt membru – rudă până la gradul IV inclusiv, pe care îl autorizează cu o împuternicire ce va fi înaintată Consiliului director a Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Bacău. Consiliul director va verifica autenticitatea împuternicirii şi va aproba temeinicia acesteia. Nu se poate vota cu împuternicire. Asociaţia se constituie şi funcţionează pe principii democratice, fiecare membru având drept de decizie printr-un singur vot în cadrul Adunării generale cu ocazia alegerii membrilor Consiliului director şi în toate problemele supuse Adunării generale spre analiză, conform statutului. Toate deciziile Adunării generale vor fi luate în conformitate cu procedura de votare cuprinsă în statut.

Art. 21 (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor activi. (2) Adunarea generală a Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău are următoarele atribuţii: a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei; b) discută şi aprobă raportul de activitate al Consiliului director pe perioada anterioară, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; c) discută proiectul programelor de activităţi şi a bugetului de venituri şi cheltuieli a asociaţiei şi aprobă programele de activităţi şi bugetul de venituri şi cheltuieli a asociaţiei; d) alege şi revocă cenzorul / comisia de cenzori; e) alege şi revocă membrii Consiliului judeţean, din rândul cărora sunt aleşi membrii Consiliului director şi funcţiile acestora; f) alege şi revocă membrii comisiilor de lucru din cadrul asociaţiei; g) hotărăşte şi aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale; h) aprobă modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei; i) are drept de control permanent asupra Consiliului director şi a cenzorului / comisiei de cenzori; j) discută şi aprobă Regulamentul de funcţionare, după caz, a organelor asociaţiei; k) stabileşte cotizaţia anuală şi taxa de înscriere; l) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase în urma lichidării; m) orice alte atribuţii prevăzute de legea în vigoare. (3) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor asociaţiei prevăzute la articolul 19 lit. a), c) şi e). (4) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale sunt prevăzute la articolul 20; articolul 21, în prezentul statut.

Art. 22. Adunarea generală este constituită statutar dacă la ea participă jumătate plus unu din numărul membrilor activi.

Art. 23. Adunarea generală ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi a membrilor activi prezenţi, excepţie făcând hotărârea de modificare a statutului cât şi cea de dizolvare şi lichidare a asociaţiei, pentru care sunt necesare cel puţin 2/3 din voturile membrilor activi. Votul este direct. În mod excepţional, la propunerea Consiliului director sau a unui grup de membri, se va decide ca votul să fie secret. Adunarea generală este prezidată de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte, împreună cu încă doi membrii, dintre care unul este secretar al sesiunii.

B. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 24. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. Consiliul director este alcătuit din 5 până la 7 membri, aleşi de Adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Un membru al Consiliului director nu poate fi ales mai mult de 2 mandate consecutive, cu excepţia membrilor fondatori. Funcţiile în Consiliul director sunt: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar, un casier şi 1 – 3 membri aleşi pe durata mandatului Consiliului director. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Director îndeplinesc aceleaşi funcţii şi în cadrul Adunării Generale.

Art. 25. Consiliul director are următoarele atribuţii: a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, precum şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; b) prezintă Adunării generale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; c) elaborează, apoi prezintă Adunării generale proiectul programelor asociaţiei pe următorul an; d) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; e) convoacă Adunarea generală ordinară; f) convoacă Adunarea generală extraordinară şi comisiile de lucru ori de câte ori este necesar; g) îndrumă comisiile de lucru; h) desemnează reprezentanţii asociaţiei în comisiile naţionale ale AGIRo, precum şi pe cei cu rol de consultant / observator în cadrul unor structuri care iau decizii cu privire la învăţământ; i) hotărăşte schimbarea sediului asociaţiei; j) organizează manifestări ştiinţifice şi culturale pe plan local şi naţional, invită personalităţi din ţară sau străinătate şi facilitează participarea membrilor asociaţiei la reuniuni interne şi internaţionale; k) iniţiază afilierea reciprocă a asociaţiei la asociaţii / federaţii / societăţi similare din ţară sau străinătate, întreţinând relaţii cu acestea; l) primeşte cereri de înscriere în asociaţie şi face propuneri, când este cazul, de suspendare sau de excludere a unor membri din asociaţie, pe care le supune spre aprobare Adunării generale; m) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei.

Art. 26. Consiliul director se întruneşte în şedinţe de lucru ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar decât trimestrial. Neparticiparea unui membru al Consiliului director la 3 şedinţe consecutive, fără motive întemeiate, duce la excluderea sa din Consiliul director. Pentru alegerea altui membru în Consiliul director, se convoacă Adunarea generală extraordinară. Ordinea de zi, opiniile exprimate asupra problemelor puse în discuţie, precum şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese verbale, încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Art. 27. Preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău este ales de Adunarea Generală din rândul membrilor săi.

Art. 28. Consiliului director este condus de preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău. În realizarea atribuţiilor ce îi revin Preşedintele Asociaţiei emite decizii, după discutarea şi aprobarea acestora de către Consiliul director;

Art. 29. Deciziile emise de către Preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău sunt obligatorii pentru membrii Asociaţiei.

Art. 30. Atribuţiile Preşedintelui: a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate; b) încheie contracte şi convenţii în numele Asociaţiei cu aprobarea Consiliului director; c) convoacă şi conduce şedinţele Adunării generale şi ale Consiliului director; d) prezintă raportul anual de activitate al Consiliului director în faţa Adunării generale; e) duce la îndeplinire deciziile Consiliului director şi hotărârile Adunării generale; f) angajează personalul de specialitate şi administrativ, cu aprobarea Consiliului director; g) îndeplineşte şi sarcini date de către AGIRo.

Art. 31. Preşedintele Consiliului Director păstrează şi foloseşte ştampila asociaţiei şi are drept de semnătura în Bancă. El poate mandata pe vicepreşedinte sau pe secretar pentru a realiza competenţele care îi revin sau numai o parte dintre acestea.

Art. 32. Vicepreşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău îl înlocuieşte pe preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale şi coordonează domenii şi activităţi stabilite Consiliul Director, în conformitate cu prevederile regulamentelor asociaţiei, când preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile.

Art. 33. Secretarul Asociaţiei răspunde de actele Asociaţiei, precum şi de organizarea şi buna desfăşurare a Adunării generale şi a reuniunilor Consiliului Director.

C. CENZORUL sau COMISIA DE CENZORI

Art. 34. Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău are un cenzor sau, după caz, o comisie de cenzori: a) cenzorul / comisia de cenzori nu poate face parte în acelaşi timp din Consiliul Director; b) cenzorul / comisia de cenzori controlează modul de constituire şi utilizare a patrimoniului şi a resurselor financiare ale Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău; c) cenzorul / comisia de cenzori are drept de control, din acest punct de vedere şi în ceea ce priveşte activitatea preşedintelui sau a celorlalţi membri ai Consiliului director; d) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale; e) comisia de cenzori îşi poate întocmi un regulament propriu de funcţionare; f) cenzorul sau un reprezentant al comisiei de cenzori participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; Mandatul cenzorului este identic cu cel al Consiliului director (4 ani x 2 mandate).

D. COMISIILE ASOCIAŢIEI

Art. 35. În cadrul Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău funcţionează următoarele comisii de lucru: Comisia de studiere a istoriei învăţământului băcăuan; Comisia editorială şi de cultură; Comisia de relaţii cu instituţii de învăţământ şi conexe; Comisia de imagine şi promovare; Comisia de formare şi perfecţionare; Comisia de proiecte; Comisia de consultare şi coordonare. Durata de funcţionare a acestora este de un an, între două întruniri ale Adunării Generale. Membrii comisiilor pot fi realeşi de către Adunarea Generală de câte ori este necesar, în funcţie de competenţa şi rezultatele acestora.

Art. 36. Comisia de studiere a istoriei învăţământului băcăuan este formată din 3 membri, dintre care un preşedinte. Aceasta îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare. Obiectivele comisiei sunt: a) studierea trecutului învăţământului băcăuan; b) constituirea unei arhive de documente, înregistrări, imagini din trecutul şi prezentul asociaţii; c) aducerea la cunoştinţa publicului de existenţa acestora;

Art. 37. Comisia editorială şi de cultură este alcătuită dintr-un număr de 3-5 membri cu abilităţi în domeniu, dintre care un preşedinte. Obiectivele comisiei sunt: a) editarea de publicaţii, materiale audio-video, materiale web etc. ale asociaţiei; b) promovarea de proiecte culturale şi artistice în cadrul asociaţiei;

Art. 38. Comisia de relaţii cu instituţii de învăţământ şi conexe este alcătuită din 3 membri dintre care un preşedinte. Obiectivele comisiei sunt: a) relaţionarea cu I.S.J., C.C.D., universităţi, liceul pedagogic, sindicate şi altele; b) promovarea de proiecte în colaborare cu acestea; c) militarea pentru recunoaşterea, acordarea şi apărarea drepturilor cadrelor didactice.

Art. 39. Comisia de imagine şi promovare este alcătuită din 3-5 membri dintre care un preşedinte. Aceasta îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare. Obiectivele comisiei sunt: a) promovarea imaginii asociaţiei şi a proiectelor acesteia; b) relaţionarea cu mass-media; c) atragerea de resurse materiale şi financiare pentru iniţierea şi derularea proiectelor asociaţiei.

Art. 40. Comisia de formare şi perfecţionare este alcătuită din 3 membri dintre care un preşedinte. Aceasta îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare. Obiectivele comisiei sunt: a) iniţierea de proiecte de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice; b) colaborarea cu instituţii de profil; c) atragerea de resurse materiale şi financiare pentru iniţierea şi derularea acestora.

Art. 41. Comisia de proiecte este alcătuită din 3 membri dintre care un preşedinte. Aceasta îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare. Obiectivele comisiei sunt: a) iniţierea de proiecte în numele asociaţiei; b) atragerea de resurse materiale şi financiare pentru iniţierea şi derularea acestora;

Art. 42. Comisia de consultare şi coordonare este alcătuită din membrii cu funcţie în Consiliul director, reprezentanţii judeţeni în comisiile naţionale de specialitate ale AGIRo, preşedinţii comisiilor de lucru ale asociaţiei şi membrii din conducerea sucursalelor asociaţiei. Comisia se întruneşte la solicitarea Consiliului Director, ori de câte ori este necesar. Obiectivele comisiei sunt: a) reprezentarea echitabilă a intereselor membrilor din judeţ în cadrul asociaţiei; b) consultarea în privinţa soluţionării unor probleme de interes major pentru asociaţie; c) coordonarea eficientă a activităţii şi dezvoltării asociaţiei în teritoriu; d) atragerea de resurse materiale şi financiare pentru iniţierea şi derularea acestora;

CAPITOLUL VI
VENITURILE ASOCIAŢIEI

Art. 43. Veniturile asociaţiei provin din: a) cotizaţiile membrilor; b) taxele de înscriere; c) contribuţii băneşti stabilite prin regulament intern; d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale; e) dividendele realizate de societăţile comerciale înfiinţate de asociaţie; f) venituri realizate din activităţi economice directe; g) donaţii, sponsorizări sau legate; h) resurse obţinute de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele locale; i) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 44. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale şi poate desfăşura orice activităţi economice directe cu caracter accesoriu, în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei, în condiţiile prevăzute de lege. Dividendele obţinute din aceste activităţi, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

Art. 45. Toate valorile care intră în patrimoniul asociaţiei sunt destinate exclusiv realizării scopului şi obiectivelor asociaţiei. Bunurile mobile şi imobile car e intră în patrimoniu se inventariază anual.

Art. 46. Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, asociaţia îşi poate constitui următoarele fonduri: a) de investiţii şi dezvoltare; b) de cheltuieli materiale; c) de rezervă; d) de premiere.

Art. 47. Oricare membru al asociaţiei poate fi remunerat pentru activitatea desfăşurată, dacă este angajat şi contribuie nemijlocit la creşterea substanţială a veniturilor asociaţiei. Aceasta se poate realiza din fondurile alocate în acest sens, conform prevederilor legale, cu acordul Adunării generale.

CAPITOLUL VII
RĂSPUNDERE

Art. 48. Întreaga activitate a asociaţiei, a structurilor sale organizatorice, se desfăşoară în baza unui Regulament, întocmit de Consiliul director şi aprobat de Adunarea generală, în acest regulament se trasează, în detaliu, atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al organelor de conducere, administrare şi control al asociaţiei, precum şi alte atribuţii ale membrilor asociaţiei.

Art. 49. Persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul asociaţiei răspund, potrivit legii, pentru prejudiciile aduse asociaţiei.

Art. 50. Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău este angajată efectiv prin semnătura preşedintelui / vicepreşedintelui însoţită de cea a secretarului sau a unui membru din Consiliul director. Se folosesc foaia cu antet şi ştampila. Antetul şi ştampila conţin sigla asociaţiei, care este rotundă, având circumscrise următoarele: cartea deschisă – în interior şi pe marginea ştampilei scrie Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău.

CAPITOLUL VIII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art. 51. Dizolvarea Asociaţiei Învăţătorilor din Judeţul Bacău se poate face: a) de drept; b) prin hotărâre judecătorească sau a tribunalului, după caz; c) prin hotărârea Adunării generale.

Art. 52. De drept, asociaţia se dizolvă dacă există următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; b) imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie; c) reducerea numărului de membrii activi (asociaţi) sub limita fixată de legiuitor (adică 3 membrii), dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 53. Prin hotărâre judecătorească, asociaţia se dizolvă la cererea oricărei persoane interesate: a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; b) când asociaţia urmăreşte alt scop decât cel propus; c) când realizarea scopului se face prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; d) când asociaţia a devenit insolvabilă.

Art. 54. Prin hotărârea Adunării generale, asociaţia se poate dizolva cu votul a 2/3 din numărul membrilor activi ai asociaţiei. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Alte hotărâri de dizolvare, impuse nedemocratic, fără implicare legală sau statutară, asociaţia le consideră invalidabile.

Art. 55. În cazul dizolvării şi lichidării asociaţiei, fondurile şi proprietăţile acesteia, întregul patrimoniu existent la data propunerii spre dizolvare, se transferă spre administrare, în primul rând, unei alte asociaţii cu scop identic sau asemănător, iar în cazul unui refuz, se pot transfera către Casa Corpului Didactic, care va arhiva toate documentele, va administra şi conserva toate bunurile mobile şi imobile. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. În cazul dizolvării şi lichidării, fondurile şi proprietăţile nu se pot transmite către persoane fizice.

Art. 56. (1) În cazul dizolvării de drept, lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească. (2) Când dizolvarea se face prin hotărârea Adunării generale, aceasta numeşte lichidatorii, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. Aceştia fac inventarul şi încheie bilanţul de constatare cu situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei, consemnând într-un registru toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori şi răspund solidar pentru eventualele daune cauzate creditorilor din culpa lor. (3) În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor. (4) Lichidatorii pot fi persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legii. (5) După terminarea lichidării, lichidatorii au obligaţia să ceară radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 57. Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău colaborează cu Casa Corpului Didactic, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu sindicatele din învăţământul preuniversitar, dar nu se subordonează acestora.

Art. 58. Din momentul acceptării ca membru al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Asociaţia Învăţătorilor din Judeţul Bacău va respecta prevederile statutului acesteia.

Art. 59. Orice litigii ale asociaţiei cu persoane fizice sau juridice se soluţionează de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, potrivit naturii litigiului, după ce în prealabil s-a încercat concilierea amiabilă.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: